ELEVOPPTAK

1.1 SØKNADSFRIST
Kulturskolens ordinære søknadsfrist er 1.juni.
Endret frist vil bli annonsert. Det søkes skriftlig om plass, på eget skjema for skolen. Skjema finner du her.

1.2 OPPTAK
Opptak skjer så snart som mulig etter søknadsfristen.
Hvis det er flere søkere enn antall ledige elevplasser, vil det bli satt opp fortløpende ventelister. Søknaden vil da gjelde kun for neste skoleår. Opptaksmelding sendes skriftlig til hver elev, senest en uke før skolestart.
Opptak ved Kulturskolen  må av økonomiske og personalmessige grunner regnes som en blindende avtale for hele skoleåret. Unntak kurs av kortere varighet.
 
1.3 UTMELDING
Varsel om utmelding sendes skriftlig til skolens kontor innen 1.juni. Hvis man ønsker lengre frist , må det søkes skriftlig om det innen 1.juni. For sen utmelding kan føre til at man helt eller delvis blir belastet neste års skolepenger.

1.4 SKOLEPENGER
Skolepenger og søskenmoderasjon fastsettes av kommunestyret.
Andre tilbud i musikkskolens regi kan ha andre kontingentsatser. Regning
på skolepenger deles i to avdrag og sendes ut tidlig i  hvert semester, påført forfallsdato. Spørsmål ang. skolepengene rettes til Kulturskolen.

 

RETNINGSLINJER FOR UNDERVISNING

2.1 TIMEAVTALE
Timeavtale gjøres med faglærer / skolens ledelse ved begynnelsen av skoleåret.

2.2 OPPMØTE
Eleven skal møte til rett tid til alle undervisningstimer. Vi anbefaler elevene å møte 5 minutter før timen for å utnytte tiden best mulig.

2.3 FRAVÆR
Dersom eleven blir forhindret fra å møte til undervisningstime , må det gis melding i god tid på forhånd, enten direkte til læreren , til Kulturskolens kontor, eller til undervisningsstedets kontor slik at det kan bli gitt beskjed til læreren. Dette for at andre elever kan få nyttiggjøre seg tiden. Elever kan ikke få forsømte timer tilbake.

2.4.AVBRYTELSE AV UNDERVISNING
Eleven kan ikke uten videre avbryte sin undervisning ved Kulturskolen  i løpet av et skoleår. Dersom en elev likevel ønsker å slutte midt i et skoleår, vil skolepengene ikke bli ettergitt.

2.5 SKIFTE AV INSTRUMENT/ AKTIVITET
Elever kan skifte instrument/ aktivitet, men dette bør hovedsakelig skje etter skriftlig søknad innen 1.juni, med start fra begynnelsen av neste skoleår. Ved slikt behov bør skolen kontaktes så fort som mulig.

2.6 UTELUKKELSE FRA UNDERVISNING
Elever som uteblir fra sine undervisningstimer  3 ganger på rad uten å gi melding , og /eller som ikke viser tilstrekkelig interesse, kan utelukkes fra videre undervisning.

2.7 GRUPPEUNDERVISNING
En stor del av Kulturskolens undervisning foregår i grupper på 2-5 elever. Vi har valgt å satse på denne undervisningsformen ut i fra den  overbevisning at en godt organisert gruppeundervisning kan være et godt pedagogisk tilbud til elevene. Organisering vil variere med instrument og nivå.


2.8 UTADRETTET VIRKSOMHET
En  del av undervisningen gjelder også opptredener og ellers all aktivitet i skolens regi. Musikkskolen legger  vekt på at eleven får prøve seg i opptreden ved store eller mindre arrangementer i løpet av skoleåret. Derfor kan en del av undervisningsåret bli lagt om og det kan bli aktuelt å delta på prosjekter som også angår andre disipliner enn den man er innmeldt på. Dette vil være begrenset til  1-2 ganger i året i en periode på 2-4 uker.

2.9 VIKARORDNING
Dersom en lærer er fraværende vil KKMK så langt som det er mulig skaffe vikar. Er det ikke mulig kan elever fra ulike disipliner bli slått sammen til store grupper, få alternative opplegg som hørelære, musikkhistorie eller timen kan bli avlyst. Hvis flere enn tre undervisningstimer pr. semester blir avlyst, kan det (etterskuddsvis) gies fratrekk i skolepengene etter skriftlig søknad fra foreldre / foresatte.

2.10 UNDERVISNINGSSTED / TID
Musikkskolens undervisning foregår i kommunens skolelokaler, eller andre egnede lokaler som musikkskolen får tilvist. Sammensetning av grupper og utnyttelse av tid danner grunnlaget for avgjørelsen om hvor undervisning skal legges. Hvis mulig vil undervisningen bli lagt innenfor skoledagen. Dette i samarbeid med den enkelte elevs lærer, foreldre og skole.

2.11 ENDRING AV RETNINGSLINJENE
Endringer i retningslinjene fremmes for og avgjøres av oppvekstutvalget.

 

GENERELL INFORMASJON

3.1 FAGLÆRERS KONTAKTANSVAR
Faglærer er den nærmeste kontaktperson for eleven. Et godt samarbeid mellom lærer elev/foreldre gir grunnlag for god utvikling. Rektor er nærmeste overordnede og skal kontaktes ved behov.

3.2 NOTER, UTSTYR SOM BRUKES I UNDERVISNINGEN.
Det kan påregnes en del utgifter i form av spillebøker, noter og kopiavgift gjennom året. Det er et mål å holde dette så lavt som mulig.
Hvis nytt materiell er påkrevet vil eleven få beskjed om dette. Den enkelte instrumental/ faglærer vil gjøre avtale med foreldre/foresatte om hvordan innkjøp organiseres.

3.3 LEKSEMELDINGSBOK   
Eleven får ved oppstart på musikk og kulturskolen en leksebok / meldingsbok som alltid skal være med, og som er fin for meldinger lærer - hjem - lærer i tillegg til lekser.

3.4 ELEVBESKJEDER SOM GJELDER UNDERVISNINGSDAGEN
Beskjeder om f eks. avlyste timer, kunngjøres ved oppslag på musikkskolens tavler på den enkelte skole der det gis undervisning. Hver elev er selv ansvarlig for å orientere seg om beskjeder  den dagen de har undervisning. I enkelte tilfeller, som for elever i videregående skole blir det varslet pr. telefon hvis mulig.

3.5 SKOLERUTE
Kulturskolen følger grunnskolens skolerute

3.6 ADMINISTRASJON
Kulturskolens kontor er på Sørborgen skole.


Speedadmin

Kommunikasjon mellom elev, lærer og hjem - les mer. Logg inn | Veiledning

Søk om plass