Fagplan

Scenekunst - Drama

Undervisningen har som siktemål å utvikle og ivareta elevens skaperglede og mestringsfølelse, og bevare og videreutvikle elevenes egen skaperkraft og spilleglede. Elevene får delta i dramapedagogiske prosesser, arbeid med roller og teaterproduksjon. Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle kompetanse i å skape, utøve, formidle, oppleve og reflektere. Læringsmålene inngår i en plan tilpasset den enkelte elev og elevgruppes progresjon, deres tekniske nivå og alder.

Læringsmål:


1. Tekniske og sceniske ferdigheter

Dramatisering
Elevene får innføring i teaterteknikker som rollespill, improvisasjon, figurteater, tekstskaping, manusarbeid og arbeid med objekt. De lærer å forholde seg til rekvisitter, kostymer og scenografi. Elevene skal også arbeide med teateruttrykk relatert til ulike rom og arenaer.

Kroppsbevissthet og stemmebruk

Gjennom fysisk teaterarbeid, koreografi og dans opparbeider elevene økt kroppsbevissthet og utvikler forståelse for det fysiske teateruttrykket. Samtidig oppøver de forståelse for bevegelse, for bruk av kroppen i forhold til rom, tid, kraft og dynamikk. De skal lære å bli bevisst på samspillet mellom egen og andres kropp og stemme. Gjennom å øve stemmeteknikk lærer elevene å bruke stemmen på forskjellige måter.

Øving, selvstendig arbeid, selvdisiplin

Elevene får instruksjon i å opparbeide gode forberedelsesrutiner, bli kjent med lærernes forventning til hjemmearbeid, og lærer rutiner og arbeidsmetoder for selvstendig arbeid. De lærer å vise respekt for normer og verdier i teaterfaget; være forberedt, positiv og motivert i undervisningen, vise god arbeidskultur og selvdisiplin.

2. Samspill og sosiale arbeidsprosesser

Teater er en sosial kunstform, og sosiale prosesser er derfor en viktig del av arbeidet. Eleven skal oppleve glede ved å mestre, skape og utøve i samarbeid med andre. De skal arbeide i ulike relasjoner og grupper. De skal også arbeide med spilleregler og gruppedynamikk, og trener på å sanse og lytte til de andre i gruppa. Slik øver vi elevene i å gi trygghet og ta ansvar for både seg selv om medelevene.

3. Teori og teaterhistorie

Elevene skal få kjennskap til teori- og teaterhistorie gjennom arbeid med ulike sjangre som integrert del av faget.

4. Sjangerforståelse

Eleven skal få kunnskap om teater i et kunstnerisk, sosialt, historisk og kulturelt perspektiv gjennom å møte ulike sjangre. Undervisningen kan inneholde arbeid med ferdig manus, improvisasjon, dramaturgi, komposisjon av tekst, monologarbeid, fortellerteater, figurteater, musikal, m.m.

5. Sceneproduksjon

Vi arbeider med alt fra små til store fremvisninger, som åpne prøver for foreldre og venner i undervisningslokalet, til full teaterproduksjon for publikum i teatersal eller en annen valgt arena. Elevene lærer også å arbeide med strukturen i et kompani, og får innblikk i en rekke arbeidsoppgaver som skal utføres for at en teateroppsetning når sin premiere.